piątek, 30 stycznia 2009

Prawo przesunięć w Teorii Słowa

Zależność zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego od częstości dla kilku stałych wartości temperatury przedstawiono na rysunku poniżej: Rozkład energii promieniowania ciała doskonale czarnego jest nierównomierny. Ciało doskonale czarne prawie wcale nie promieniuje w obszarach bardzo małych i bardzo dużych częstości. W miarę zwiększania temperatury ciała maksimum przemieszcza się w stronę dużych częstości zgodnie z zależnością: Vm = B * T gdzie Vm jest częstością odpowiadającą maksimum emisji w temperaturze T, a B - stałym współczynnikiem równym w przybliżeniu 5,88 * 10 do 10 s-1 * K-1 (na podstawie: http://wwwnt.if.pwr.wroc.pl/kwazar/mtk2/fizycy/126168/prawo_Przesuniec.html) Czy rozkład liczby słów n-literowych podlega prawu Wiena? jest duże podobieństwo do rozkładów npokazanych na rysunku powyżęj do tych otrzymachych za pomocą programu TextStats: Przesunięcia te widać również przy porównywaniu rozkładu np. treści "Studium w Szkarłacie" Artura Conan Doyla a "The Abdominal and Pelvic Brain" Byrona Robinsona, M. D., pokazanych w poprzednim tekście dotyczącym testowania.
Prześlij komentarz