środa, 30 kwietnia 2008

Treść maila do inż. Andrzeja Kraśnickiego, założyciela Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności GRAWITACJA, autora książki "Noemi i latające dyski".

Słowo – najmniejszy element materii

Zawsze interesowała mnie sprawa jak powstają myśli, na czym polega nasze myślenie i jaki jest jego związek ze światem zewnętrznym. Z wykształcenia jestem fizykiem (fizyka ciała stałego ukończona w 1981 roku na Politechnice Gdańskiej, na wydziale Fizyki Technicznej), więc nosze w sobie silne przekonanie, że zjawiska można wyjaśnić poprzez budowanie teorii, dokonywanie obserwacji, na drodze eksperymentu. Wszystkie zjawiska występujące w przyrodzie muszą podlegać tym samym, choć różnym i czasami zawile powiązanym, prawom fizyki. Tej odkrytej – w ujęciu klasycznym lub kwantowym – oraz tej jeszcze nie odkrytej, jak choćby poszukiwanie potwierdzenia eksperymentalnego poprawności Teorii Strun. Siłą powszechnie występującą w przyrodzie jest grawitacja. Grawitacja wciąż wymyka się fizykom spod kontroli, przy licznych próbach unifikacji z pozostałymi siłami – elektromagnetyczną, oraz silną i słabą oddziaływań jądrowych. Przyjąłem, że również procesy myślowe podlegają prawom związanym z grawitacją, bo jest ona podstawowa i poszukiwanie odpowiedzi czym jest myślenie powinno znajdować sie w obszarze sił podstawowych. Jednym z przyjętych przeze mnie założeń było przypisanie zjawiska myślenia całej materii tzn. przyjęcie, że myślenie jest zjawiskiem powszechnym, występującym w materii ożywionej i nieożywionej, pomiędzy każdymi dwoma ciałami obdarzonymi masą.

Moje poszukiwania polegały na analizie zjawisk oraz praw fizycznych i ich interpretacji. Najtrudniejszym problemem było podanie matematycznego opisu myślenia, znalezienie najlepszego narzędzia matematycznego opisującego słowa, które są elementem myśli. Program pozwalający na wielomianowy przybliżony sposób wykreślania krzywych łączących poszczególne elementy słowa, jest pierwszą taką próbą.

W czasie wieloletnich poszukiwań odpowiedzi na pytanie o istotę myślenia i jego związek z grawitacją, postawiłem kilka tez, m.in.

1. Indukcja grawitacyjna.

Myślenie jest efektem indukcji grawitacyjnej powstającej w każdym ciele (masowym) poruszającym sie w polu grawitacyjnym. Najsilniejszym polem działającym na nas jest pole Ziemi, Słońca, Księżyca oraz innych otaczających nas planet. Myśl jest obiektem kwantowym, a więc znaczenie mają również pola pochodzące od otaczającej nas na Ziemi materii ożywionej i nieożywionej.

2. Słowa są kwantami pola grawitacyjnego.

Od wielu lat fizycy poszukują kwantowej postaci pola grawitacyjnego (grawitonu). Jeżeli powstawanie słowa (myślowego) jest efektem oddziaływania grawitacyjnego ciał, to charakter kwantowy słowa (zwarta, „cząsteczkowa” budowa każdego słowa-myśli oparta na ograniczonej skończonej liczbie samogłosek i spółgłosek) sugeruje, że są to właśnie poszukiwane kwanty pola grawitacyjnego.

3. Superstruny a słowa.

W teorii superstrun, unifikującej wszystkie siły przyrody, pojęcie punktu materialnego zostało zastąpione pojęciem drgającej „struny”. Każde drganie struny odpowiada innej cząsteczce. Słowa maja postać „drgającej” struny. W każdym słowie drgają samogłoski wzbudzone przez spółgłoski.

4. Myślenie pochodzi z zewnątrz.

Każda myśl, nie jest nasza. To o czym myślimy jest nauczone, lub zapisane w kodzie genetycznym. Wszystko co wiemy o świecie nas otaczającym uzyskaliśmy od innych osób lub innych przedmiotów, poddanych naszej obserwacji. Myślenie pochodzi z zewnątrz bo jest kwantem pola grawitacyjnego pochodzącego od całej otaczającej nas materii.

5. Z jaką siłą ja myślę o kimś (o czymś), z taka siła ten ktoś (to coś) myśli o mnie.

Jeżeli ja myślę o kimś (o czymś) pozytywnie, ten ktoś (to coś) myśli o mnie pozytywnie. Jest to analogia do III zasady dynamiki Newtona. Pamiętajmy, że zasada Newtona to pewna idealizacja, w której mamy dwa obiekty oddziałujące wzajemnie. W przyrodzie, w każdej chwili każde ciała podlega nieskończonej liczbie oddziaływań pochodzących od nieskończenie wielu ciał. Tak więc na ciało w danym momencie działa wypadkowa tych wszystkich sił. Podobnie jest z myśleniem. Nawet jeżeli na daną osobę działa pozytywna myśl pochodząca ode mnie to znaczenie ma wypadkowa wszystkich pozostałych myśli zewnętrznych działających na tą osobę. Wypadkowa ta może dać w efekcie myślenie negatywne (myśli negatywne).

6. Słowa mają budowę cząsteczkową, w których atomami są samogłoski i spółgłoski.

Samogłoski są czystymi „czystymi dźwiękami”. Samogłoska jest wzbudzana do drgania przez spółgłoskę (dwudźwięk). Samogłoski są odpowiednikami skali dźwięków w skali muzycznej.

Słowa mają strukturę przestrzenną. Każde słowo, przy założeniu ścisłego odwzorowania na zbiorze liczb naturalnych, można przedstawić w trzech wymiarach.

7. Nie istnieje nic, czego nie można opisać słowem.

Aby człowiek coś mógł wiedzieć, coś stwierdzić – potrzebuje słów. Świat naukowca badającego najmniejsze elementy mikroświata i największe obiekty kosmologiczne – potrzebuje słów- określeń. Bez tych określeń nie byłoby zarówno nowo odkrywanych galaktyk, kwazarów jak i „barwnych” kwarków. Człowiek nie może wyjść poza słowo. Cokolwiek chce odkryć – jeśli nawet zobaczy to w wyobraźni, to potem ... musi to określić słowem.

Za sprawą planowanego latem br. uruchomienia w CERN nowego akceleratora - Wielkiego Zderzacza Hadronów, naukowcy poznają nowe, mniejsze i bliższe momentowi Wielkiego Wybuchu cząsteczki. Nadadzą im nazwy, emblematy, wymagające do opisu kilkadziesiąt tysięcy innych słów .... Ale potem będą szukali doskonalszych narzędzi by tą nazwę zastąpić nazwą czegoś jeszcze mniejszego, jeszcze bardziej podstawowego ... Na końcu tych poszukiwań kolejnych określeń, będzie tylko słowo, które coś określa – bo jest strukturą i energią samą w sobie. Bo jest materią.

(Na ten wniosek naprowadziła mnie lektura niewielkiej książki „Fabula Rasa” Edwarda Stachury, którego określiłem kiedyś mianem największego fizyka wśród poetów).

8. Kolejność liter w alfabecie ma ścisły związek z kolejnością liczb naturalnych.

Przyjęcie tego założenia pozwoliło na płaszczyznową prezentację słów w układzie kartezjańskim. Zastosowanie wielomianów umożliwia wykreślenie krzywej opisującej słowa. Teza ta ma zastosowanie do większości języków świata (np. grupy języków indoeuropejskich).

W niektórych językach nie występuje pojęcie alfabetu (chiński, japoński). Nie mniej słowa myślane są zbudowane identycznie – są złożeniem (następstwem czasowym) – spółgłosek i samogłosek

9. Słowa-myśli a pojęcie dobra i zła.

Dobro jest pojęciem abstrakcyjnym będącym przeciwieństwem zła. Oba pojęcia są elementarnymi pojęciami moralnymi. Słowa pochodzące od pola grawitacyjnego Słońca, to słowa dotyczące wzrostu, rozwoju, siły – to słowa pozytywne. Słowa pochodzące od Ziemi to słowa negatywne, ponieważ to własnie siła grawitacji „skłania” nas ku niej, i to właśnie siłę grawitacji Ziemi, musimy codziennie pokonywać by realizować działania służące rozwojowi. Rozwój - to słowo pozytywne pochodzące od Słońca. Drzewa wznoszą swoje konary ku Słońcu by czerpać więcej energii potrzebnej do życia. Gdy siła grawitacji Ziemi je pokona – padają martwe i ulegają rozkładowi. Pole grawitacyjne każdego ciała jest źródłem myśli. Te pozytywne – to dodatnia siła (grawitacyjna) przyciągająca. Te negatywne – to ujemna siła (grawitacyjna) odpychająca.

10. Słowo i Biblia

Inspiracją poszukiwań był również biblijny cytat z Ewangelii Świętego Jana (J 1,14; 3-6) – „A Słowo stało się ciałem ...”, chociaż przez całe życie byłem i jestem fizykiem ateistą....

Być może moje dociekania, i wyciągane wnioski - czasami (lub większość czasu) – są przewrotnie fantastyczne i nierealne lub naiwne. Jestem jednak przekonany że od wielu lat podążam ścieżka wewnętrznych przemyśleń i obserwacji, które zbliżają pojęcie słowa i grawitacji. Niektóre przyjęte ad hoc analogie trudno udowodnić. Trudno wymyślić eksperyment, który mógłyby je potwierdzić. Niektóre mogą sie po prostu nie sprawdzić. Jednakże przyjęta przeze mnie zasada, o powszechności praw natury, (fizyki) opisujących każde działanie człowieka, w tym również proces myślenia, utrzymuje mnie w przekonaniu że rozwiązanie, wyjaśnienie jego natury powinno tkwić w powszechnie występującym prawie – grawitacji.

Z dużym zainteresowaniem czytam wszystko co dotyczy grawitacji. Zapoznałem sie również dogłębnie z artykułami na prowadzonej przez Pana stronie Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności GRAWITACJA. Czytałem o podjętej przez Pana próbie skonstruowania silnika grawitacyjnego. Jestem bardziej teoretykiem niż praktykiem, ale doceniam znaczenie każdej próby wykorzystania siły grawitacji jako źródła wiedzy o naszym świecie i nas samych.

Z poważaniem

Mirek Gwizdalewicz

Grimsby, 28 Kwietnia 2008

piątek, 25 kwietnia 2008

Wielomianowa postać słowa cd.

Jeżeli wielomian opisuje słowo, które jest pochodną zmian siły grawitacji w czasie:


to z zależności tej wynika oczywisty wniosek, że stopień słowa jest zawsze o 1 wiekszy niż stopień wielomianu, który te słowo opisuje. (stopień słowa = liczba liter w słowie).
(wzór powyższy zakłada niezmienność w czasie m, M i G)
Wielomianowa postać słowa

Każde słowo zbudowane z n liter można opisać wielomianem stopnia co najwyżej n-1.
(na podstawie programu Aproksymacja).

Czyli jeżeli mamy wielomian postaci:

to opisuje on słowo stopnia n+1

czwartek, 24 kwietnia 2008

Każdy kształt jest słowem.


_mama_

Kolejność liter w alfabecie ma takie samo znaczenie jak kolejność liczb naturalnych.
Kolejność liter w alfabecie nie jest przypadkowa.
Jeżeli każdej literze przypiszemy kolejną liczbę naturalną, i zapiszemy słowo zbudowane z tych liter w układzie kartezjańskim, gdzie oś pionowa to numer litery w alfabecie a oś pozioma to następstwo czasowe występowania kolejnych liter w słowie, to otrzymamy wykres składający się z punktów.
Wartość 0 (zero) odpowiada brakowi litery (pauzy "_" zaznaczone przed i po słowie jak np. w słowie _mama_).
Jeżeli zastosujemy przybliżenie wielomianowe do układu tych punktów na płaszczyźnie, to otrzymamy wykres ciągły - przejścia od jednego punktu wykresu do następnego - czyli przejścia od jednej litery w słowie do następnej.
Aby tego dokonać zastosowałem program Aproksymacja-MNK, v1.5.7.2, której autorem jest Michał Babik (www.eureka_pile.republika.pl/bcc_aprox.html).

słowo _dom_

Krzywa opisująca słowo _dom_ ma postać:

Q[4](x) =
(0,916666666673744) * x^4
(-12,5000000000857) * x^3
(55,5833333336913) * x^2
(-89,0000000005955) * x^1
(45,0000000003197) * x^0
Max odchyłka wynosi : 1,4281908988778E-11
Min odchyłka wynosi : 1,77635683940025E-12

Dźwięki skali muzycznej leżą - w przybliżeniu - na prostej:

skala muzyczna: C, D, E, F, G, A, H, C


INDUKCJA GRAWITACYJNA


Myśli człowieka i każdej materii we wszechświecie powstają w wyniku indukcji grawitacyjnej.

Indukcja grawitacyjna - zjawisko powstawania siły grawitacyjnej w ciałach posiadających masę pod wpływem zmiennego pola grawitacyjnego lub ruchu ciała w polu grawitacyjnym.

Zjawisko indukcji opisuje prawo indukcji grawitacyjnej (analogicznie do prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya):

gdzie

to indukowana siła grawitacyjna w newtonach;

to strumień indukcji grawitacyjnej przepływający przez powierzchnię objętą ciałem materialnym.

- czas